Podmínky užití aplikace NetMetr

1. Úvodní ustanovení

1.1

Aplikace NetMetr (dále jen „Aplikace“), skládající se ze serverové části a aplikací pro operační systém Android a iOS, je určena k měření rychlosti a kvality mobilního datového spojení. Provoz Aplikace a její další vývoj, zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace, sběr dat získaných prostřednictvím Aplikace, jejich zpracování a zveřejňování zajišťuje sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., IČ 67985726. Kontrolu metodiky sběru a zpracování dat prostřednictvím Aplikace a jejich kontrolu zajišťuje Český telekomunikační úřad.

1.2

Kompletní zdrojový kód Aplikace je k dispozici jako open source na základě příslušných licencí na adrese https://gitlab.labs.nic.cz/labs/netmetr.

1.3

Název a logo Aplikace jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž vykonavatelem autorských práv je sdružení CZ.NIC, z. s. p. o. Nevztahuje se na ně tedy možnost užití na základě principu open source a open data.

1.4

Na adresách , a v mobilních aplikacích jsou k dispozici data získaná prostřednictvím Aplikace, která jsou poskytnuta jako otevřená data na základě licence CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence. Otevřená data jsou poskytována veřejnosti k dalšímu zpracování. Data získaná prostřednictvím Aplikace, která nejsou na uvedených adresách nebo v mobilních aplikacích k dispozici, nejsou veřejně dostupná jako otevřená data.

1.5

Aplikaci lze užívat pouze na základě výslovného souhlasu uživatele s těmito podmínkami, přičemž tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Data získaná během doposud provedených měření zůstávají i po odvolání souhlasu součástí záznamů, součástí dat nejsou osobní údaje uživatele. Souhlas uživatele je zaznamenáván. V případě, že dojde ke změně ve zpracování nebo nakládání s daty získávanými prostřednictvím Aplikace, zejména v souvislosti s novými verzemi Aplikace), musí uživatel opětovně výslovně udělit souhlas s těmito podmínkami.

1.6

Aplikace umožňuje provedení dvou samostatných testů, přičemž pro některé platformy (operační systémy) nemusí být všechny testy dostupné. Základní test měří rychlosti downloadu, uploadu a další kvalitativní parametry datového spojení. Druhým testem je volitelný NDT test, který měří další technické parametry. Tento test je k dispozici pouze v případě, že to umožňuje platforma (operační systém) na zařízení uživatele.

1.7

Sdružení CZ.NIC oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracovávání údajů dle těchto podmínek a ve veřejném registru zpracování osobních údajů je vedeno pod č. 00021060, poř. č. 006.

2. Základní test

2.1

Při základním testu se zpracovávají tato data:

Údaje zvýrazněné tučně jsou dostupné jako otevřená data na adrese netmetr.cz/cs/open-data.html a zobrazují se ve formě map a tabulek ve webové části aplikace a v mobilních aplikacích.

2.2

V průběhu základního testu je zpracovávána IP adresa a náhodně vygenerované ID uživatele. ID uživatele není publikováno jako otevřená data. IP adresa je publikována jen částečně tak, aby uživatel zůstal anonymní. Publikuje se pouze taková část IP adresy, která neumožňuje identifikaci konkrétního uzlu v rámci sítě.

2.3

Náhodně generované ID uživatele je zpracováváno za účelem umožnění odvolání souhlasu se zpracováním IP adresy uživatelem, za účelem zpracovávání historie užití Aplikace uživatelem, k identifikaci souvisejících testů a k identifikaci vadného užití Aplikace či chyb Aplikace.

2.4

Spuštěním testu a potvrzením tlačítkem Souhlasím uživatel výslovně souhlasí se zpracováním své IP adresy, náhodně generovaného ID uživatele, a se zpracováním a přenosem ostatních dat dle článku 2.1.

2.5

Uživatel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním IP adresy a náhodně generovaného ID uživatele, a to zasláním e-mailu na adresu netmetr@labs.nic.cz s uvedením svého ID uživatele, nebo zasláním sdělení o odvolání souhlasu na adresu CZ.NIC, z.s.p.o., Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3.

3. NDT Test

3.1

Při NDT testu se zpracovávají tato data:

3.2

Údaje zpracované v průběhu NDT testu jsou přenášeny na servery ve správě The PlanetLab Consortium. Tyto údaje jsou tak publikovány na a a jsou poskytovány jako volně dostupné veřejnosti pro informaci, užití, šíření a jiné aplikace. na základě licence CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence).

3.3

K zajištění přiřazení testů k jednotlivým státům a operátorům je nezbytné v průběhu NDT testu zpracovávat a přenášet IP adresu na servery ve správě The PlanetLab Consortium a M-Lab, nacházející se v Evropské unii. Tato data tak mohou být trvale uchovávána a publikována jako volně dostupná veřejnosti pro informaci, užití, šíření a jiné aplikace podle CC BY 3.0 CZ, případně na základě jiné obdobné licence.

3.4

Pro publikaci IP adresy platí ustanovení článku 2.2.

3.5

NDT test je dostupný pouze v aplikaci na platformě Android a může být spuštěn pouze pokud uživatel akceptuje tyto podmínky a aktivně zaškrtne „Spustit NDT test“. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že pro účely NDT testu mohou být IP adresa a další data přenášeny a zpracovávány na serverech nacházejících se i jinde na území Evropské unie, než v České republice.

4. Ochrana osobních údajů

4.1

Správcem osobních údajů vedených a zpracovávaných v souladu s těmito podmínkami je sdružení CZ.NIC.

4.2

Uživatel dobrovolně uděluje souhlas

4.2.1

se zpracováním osobních údajů, které jsou o něm získávány dle těchto podmínek pro účely užívání Aplikace a poskytování dat získaných prostřednictvím Aplikace dle těchto podmínek,

4.2.2

s předáváním údajů o uživateli, včetně osobních údajů, získaných při užívání Aplikace, a to v rozsahu dle těchto podmínek a v souladu s nimi, a to i mimo území České republiky,

4.3

Sdružení CZ.NIC je oprávněno poskytnout údaje uživatelů Aplikace orgánům státní správy a soudů, včetně rozhodčího soudu, a to v souladu se zákonem a v rámci jejich úřední činnosti.

4.4

Údaje a záznamy dle článku 4.3 lze poskytnout, pouze pokud se vztahují ke konkrétním uživatelům. Za stejných podmínek je sdružení CZ.NIC oprávněno poskytnout i informace o historických údajích, jestliže jsou k dispozici.

4.5

Sdružení CZ.NIC poskytne na základě žádosti uživatele historické údaje týkající se uživatele, pokud jsou k dispozici.

4.6

Údaje uživatele jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu uživatele s těmito podmínkami dle čl. 1.5.

4.7

Sdružení CZ.NIC poskytne uživateli údaje o uživateli, které byly získány v průběhu užívání Aplikace dle těchto podmínek, včetně údajů, které byly o uživateli předány dle čl. 4.2.2, a to za dobu, po kterou jsou uchovávány dle článku 4.6.

4.8

Uživatel je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že sdružení CZ.NIC provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požadovat od sdružení CZ.NIC vysvětlení a odstranění vzniklého stavu (zejména formou blokování, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

4.9

Souhlas se zpracováním osobních údajů zpracovávaných dle těchto podmínek může být uživatelem kdykoliv odvolán způsobem dle čl. 2.5.